Nová "konopná vyhláška" vstoupí v platnost 17. října 2015

Vyhláška se dostala konečně do souladu se zákonem, jenž má naplňovat, a nikoliv do přímého rozporu s jeho literou i duchem, jak tomu bylo doposud.

Nová "konopná vyhláška" vstoupí v platnost 17. října 2015

Rok a tři měsíce poté, co Odborná skupiny pro uvedení léčebného konopí do medicínské praxe předala návrh vyhlášky Ministerstvu zdravotnictví ČR coby věcně příslušnému resortu, byla vyhláška zveřejněna 17.9. jako č. 236/2015 Sb. v částce 98 Sbírky. Z podnětu Státního ústavu pro kontrolu léčiv do něj byla na poslední chvíli vložena měsíční legisvakance, v platnost tedy vstoupí až 17. 10. 2015...

Důležité okamžiky legalizace léčebného konopí v ČR

Průběžně doplňovaný chronologický přehled pokračujícího procesu legalizace účinné léčby řady onemocnění a stavů - aneb od legislativní prohibice přes ekonomickou prohibici... kam? Přehled popisuje stav k 1. lednu 2014.

Důležité okamžiky legalizace léčebného konopí v ČR

8. dubna 2010: v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR probíhá pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, a poslance ODS MUDr. Mgr. Ivana Langera odborný seminář „Perspektivy léčby konopím: medicína, legislativa, politika.“ Program semináře, prezentace a záznamy vystoupení i diskuse, plus krátký koncepční dokument vzešlý z debaty jsou ke stažení na www..

Konopí není všelék, ale viděl jsem vyléčené z rakoviny

CHEMIK A VĚDECKÝ PRACOVNÍK HEBREJSKÉ UNIVERZITY LUMÍR ONDŘEJ HANUŠ V ROZHOVORU PRO PRÁVO

Konopí není všelék, ale viděl jsem vyléčené z rakoviny

Právo | 25.3.2015 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 3 | autor: Oldřich Danda | Téma: Drogová problematika CHEMIK A VĚDECKÝ PRACOVNÍK HEBREJSKÉ UNIVERZITY LUMÍR ONDŘEJ HANUŠ:* * Desítky let zkoumáte konopí, v USA a od roku 1990 na Hebrejské univerzitě, dospěl jste k řadě světových objevů. V Česku jste pomáhal při prosazování legalizace léčebného konopí. Jak hodnotíte zdejší vývoj?Jsem rád, že se ..

Important Moments of the Medical Cannabis Legalisation in the Czech Republic

Constantly updated chronological listing of the continuing process of the legalisation of the effective treatment of many diseases and conditions – or from a legislative prohibition to an economic prohibition… to where? Last update 30 Apr 2013

Important Moments of the Medical Cannabis Legalisation in the Czech Republic

April 8th 2010: an expert workshop in the Parliament of the Czech Republic under a patronage of prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, the dean of the 1st faculty of medicine of the Charles’ University, and an MP MUDr. Mgr. Ivan Langer; the workshop was named: ”The Perspectives of Treatment with Hemp: Medicine, Legislature, and Politics.”  The workshop program, presentation, and ..

Úhrada léčebného konopí - Petiční výbor za léčebné konopí vyvrací argumenty SÚKL a mediální výstupy ministerstva

Praha, 22. března 2013 [tisková zpráva] - Petiční výbor za léčebné konopí považuje argumenty, kterými SÚKL zdůvodňuje svůj návrh zakázat zdravotním pojišťovnám jakkoli hradit konopí svým pojištěncům, za nesprávné a v přímém rozporu se skutečným stavem věcí a vědeckého poznání.

Úhrada léčebného konopí - Petiční výbor za léčebné konopí vyvrací argumenty SÚKL a mediální výstupy ministerstva

Hlavním využitím léčebného konopí a přípravků z něj je symptomatická léčba. České zdravotní pojišťovny hradí plně nebo částečně hned několik tisíc pro symptomatickou léčbu používaných léčebných přípravků. Je tomu tak proto, že léčba symptomů nemoci je plnohodnotnou léčbou a pro řadu onemocnění je jedinou účinnou léčbou, jíž má medicína k dispozici. Zlepšení kvality života a zvýšená nebo nově nabyt..

NAPIŠTE SVÉMU ZASTUPITELI – VÝZVA PETIČNÍHO VÝBORU ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ

Petiční výbor vybízí pacienty a jejich blízké, aby využili možnosti oslovit svého přímo zvoleného zastupitele v Parlamentu ČR prostřednictvím serveru www.napistejim.cz.

NAPIŠTE SVÉMU ZASTUPITELI – VÝZVA PETIČNÍHO VÝBORU ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ

PRAHA, 25. září 2012 - Legislativní návrh, který v České republice zpřístupňuje léčebné konopí pro léčbu a výzkum bude na říjnové schůzi projednán ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslanci a po nich i senátoři tak budou rozhodovat o budoucnosti pacientů s roztroušenou sklerózou, zeleným zákalem, neuropatickou bolestí a dalšími, pro které neexistuje účinnější známá léčba, jež by..

Petiční výbor za léčebné konopí odmítá manipulace nemocnými: nerealistické požadavky na porušení mezinárodních smluv o drogách nesmějí bránit zpřístupnění konopí pro léčbu v ČR

PRAHA, 30. srpna 2012 – TISKOVÁ ZPRÁVA VE VĚCI ZPŘÍSTUPNĚNÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROK OD ZVEŘEJNĚNÍ PETICE A V REAKCI NA AKTUÁLNÍ PODNĚTY VE VEŘEJNÉ DEBATĚ O LEGISLATIVNÍM NÁVRHU ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ LÉČEBNÉHO KONOPÍ.

Petiční výbor za léčebné konopí odmítá manipulace nemocnými: nerealistické požadavky na porušení mezinárodních smluv o drogách nesmějí bránit zpřístupnění konopí pro léčbu v ČR

Rok od zveřejnění Petice za léčebné konopí je pod ní 44 tisíc podpisů a do 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přichází návrh na zpřístupnění konopí pro léčbu a výzkum - zatím s nadstranickou politickou podporou. V rozporu s tímto návrhem a také s mezinárodními závazky České republiky se nicméně v poslední době objevuje požadavek některých aktivistů, aby si nemocní mohli „pěstovat konopí ..

Tisková konference Koalice pro zdraví - izraelský pacient říká "Regulujte pěstitele, nezapomínejte na pacienty"

Do České republiky přijel jeden z prvních pacientů, kterým v Izraeli lékaři předepisují od roku 2003 konopí. Léky si vezl s sebou – celníci jej museli do České republiky pustit s 50 gramy marihuany. Na tiskové konferenci představil spolu se zástupci českých pacientů své zkušenosti s léčbou konopím a postoj k chystaným legislativním změnám v České republice. Apeloval na rychlé povolení licencovaných pěstitelů a vysvětlil, v čem je tento systém lepší než samopěstování. Zástupci českých pacientů zdůraznili, že lék musí být především cenově dostupný, aby se jej nesnažili pěstovat sami. Pacienti se navíc na tiskové konferenci shodli, že si konopí sami pěstovat nechtějí.

Tisková konference Koalice pro zdraví - izraelský pacient říká "Regulujte pěstitele, nezapomínejte na pacienty"

Tiskovou konferenci uvedla předsedkyně Koalice pro zdraví Jana Petrenko, která na ní představila pět pacientů, jež užívají konopí pro zmírnění obtíží při roztroušené skleróze. Šestým vystupujícím byl Gil Luxenbourg, předseda Izraelské asociace pro léčebné konopí, která se věnuje vzdělávání pacientů v tom, jak užívat léčebné konopí. Sám trpí od roku 2004 závažným a bolestivým onemocněním trávicího ..

Tisková zpráva Petičního výboru za léčebné konopí k aktuálnímu stavu přípravy legislativních změn ve věci požadavků Petice

PRAHA, 10. října 2011 - Petiční výbor za léčebné konopí reaguje touto tiskovou zprávou na informaci, že v České republice již bylo schváleno využití konopí pro léčbu a výzkum, jak o tom v minulém týdnu nepodloženě referovala některá média. Petiční výbor za léčebné konopí považuje předjímání zpřístupnění léčebného konopí za věcně neopodstatněné a především za neetické ve vztahu k nemocným, a pokládá za vhodné upřesnit, v jakém stavu se legislativní proces v této věci nachází.

Tisková zpráva Petičního výboru za léčebné konopí k aktuálnímu stavu přípravy legislativních změn ve věci požadavků Petice

Dosavadní vývoj ve věci léčebného využití konopí v ČR Petice za léčebné konopí (www.lecebnekonopi.cz) byla zveřejněna 15. srpna 2011. Její spontánní kladné přijetí politickou, odbornou, uměleckou i širokou veřejností vyústilo ve vznik expertní pracovní skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, zaštítěné předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Skupinu, která poprvé jedn..

Premiér Petr Nečas podporuje léčebné využití konopí

Předseda vlády České republiky odpověděl petičnímu výboru za léčebné využití konopí v dopise ze 7. září 2011.

Premiér Petr Nečas podporuje léčebné využití konopí

"Jsem přesvědčen, že by zákonný rámec v oblasti nakládání s omamnými a psychotropními látkami neměl zásadně bráni léčebnému využití konopí, pokud je účinnost takových léčebných postupů dostatečně prokázána, a že by naopak měl jasně rozlišit užívání konopí jako léku od jeho zneužívání jako ilegální drogy." Celé znění odpovědi premiéra najdete v příloze.

Otevřený dopis členů petičního výboru předsedovi vlády

Otevřený dopis členú petičního výboru za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum byl zaslán do elektronické podatelny Vlády České republiky dne 19. srpna 2011.

Otevřený dopis členů petičního výboru předsedovi vlády

Vážený pan RNDr. Petr Nečas předseda vlády České republiky nábř. E. Beneše 4 118 01 Praha 1   V Praze dne 19. srpna 2011 Č.j.: 2011/PET/01 Vážený pane premiére, dovolte, abychom Vás informovali o Petici za legislativní změny, které by pacientům v České republice zpřístupnily léčbu konopím a umožnily jeho výzkum. Petici jsme iniciovali v reakci na skutečnost, že tato výzkumem podložená a u ..

Dopis ředitele Národní protidrogové centrály členům petičního výboru

Praha 19. srpna 2011 Váženým členům petičnímu výboru Petice za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňujícím jeho výzkum.

Dopis ředitele Národní protidrogové centrály členům petičního výboru

Stanovisko Národní protidrogové centrály Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování, jako v hierarchické struktuře Policie ČR nejvýše postavený útvar odpovědný za vymáhání práva v oblasti nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, hodnotí pozitivně aktivity, které směřují k oddělení legalizačních snah od úzce odborné problematiky kontrolovaného vyu..

Anketa deníku idnes.cz o potřebnosti úhrady léčebného konopí pojišťovnami

Zde můžete vidět výsledky internetové ankety na aktuální téma: 15 689 hlasů pro, 309 proti. Co dodat?

http://zpravy.idnes.cz/ankety.aspx?idanketa=A20130503_hro_903

Odborníci a pacienti bojují peticí za umožnění léčby konopím v ČR: „Další odklady jsou neospravedlnitelné a neetické“

TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha, 16. srpna 2011

Odborníci a pacienti  bojují peticí za umožnění léčby konopím v ČR: „Další odklady jsou neospravedlnitelné a neetické“

Zástupci lékařů, pacientů, akademiků a dalších významných osobností v úterý 16. srpna 2011 veřejnosti představili petici za okamžité legislativní změny umožňující v České republice zpřístupnění léčby konopím a související výzkum. Cílem petice, k níž se lze připojit a podpořit ji na www.lecebnekonopi.cz, je upozornit zákonodárce, příslušné vládní úředníky a zástupce relevantních institucí na to, s ..

Perspektivy léčby konopím: zdraví, legislativa, politika - závěry parlamentního semináře

Petice za léčebné využití konopí navazuje na parlamentní seminář, který proběhl 8. dubna 2010. Zástupci relevantních institucí se na něm shodli, že není třeba klást překážky zpřístupnění této léčebné alternativy pro pacienty v České republice.

Perspektivy léčby konopím: zdraví, legislativa, politika - závěry parlamentního semináře

Audiozáznam semináře je k dispozici na YouTube kanále (www.youtube.com/lecebnekonopi). Politici, odborníci, pacienti a zástupci veřejnosti našli možné směry v léčbě konopím TSKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA - 12. dubna 2010: V den schůzky Medvěděva s Obamou, který ve Spojených státech hned na začátku svého prezidentského období podpořil právo jednotlivých amerických států na léčebné využití konopí, se v ..