Otevřený dopis členů petičního výboru předsedovi vlády

Otevřený dopis členú petičního výboru za legislativní změny zpřístupňující pacientům v České republice léčbu konopím a umožňující jeho výzkum byl zaslán do elektronické podatelny Vlády České republiky dne 19. srpna 2011.

Vážený pan

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády České republiky

nábř. E. Beneše 4 118 01 Praha 1

 

V Praze dne 19. srpna 2011

Č.j.: 2011/PET/01

Vážený pane premiére,

dovolte, abychom Vás informovali o Petici za legislativní změny, které by pacientům v České republice zpřístupnily léčbu konopím a umožnily jeho výzkum. Petici jsme iniciovali v reakci na skutečnost, že tato výzkumem podložená a u řady diagnóz nejefektivnější známá léčba není v České republice pacientům dostupná. Petice byla zveřejněna na adrese www.lecebnekonopi.cz dne 16. srpna 2011 v 10:30 a k dnešnímu poledni – tedy během tří dnů – již získala přes 3200 elektronických podpisů českých občanů (listinné podpisy dosud nejsou ani průběžně sečteny).

Petice navazuje na seminář, který proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dne 8. dubna 2010 pod záštitou tehdejšího poslance MUDr. Mgr. Ivana Langera a děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáše Zimy. Na semináři vystoupili mj. zástupci státních a státem řízených institucí, kterých se problematika nejvíce týká: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Inspektorát pro kontrolu omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní protidrogové centrály Policie ČR. Ti se s přítomnými politiky a odborníky, s pacienty i se zástupci veřejnosti shodli, že není nutné ani žádoucí klást překážky využití konopí a jeho derivátů ve výzkumu a v léčbě a že stávající překážky v České republice v tomto směru je třeba odstranit. Nakládání s konopím pro léčebné a výzkumné účely je totiž v souladu s mezinárodními úmluvami Dopis petičního výboru premiérovi ČR Léčebné konopí strana 2 ze 3 Organizace spojených národů, které definují podmínky prohibice některých psychotropních drog včetně konopí. Český právní předpis však jde nad rámec těchto úmluv a pěstování a dalšímu nakládání s „netechnickým“ konopím pro výše zmíněné účely bezvýhradně brání.

Ke zpřístupnění léčebného konopí v České republice je nezbytné v první řadě a jako první krok upravit zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který zakazuje jakékoli pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %. Dále je třeba určit instituci, která bude pěstování konopí pro účely výzkumu a léčby kontrolovat a tak zaručí jeho kvalitu a zdravotní nezávadnost ve smyslu nepřítomnosti cizorodých látek atd., a zamezí jeho úniku na černý trh. K tomuto úkolu se na uvedeném semináři nezávazně přihlásil ředitel Státního úřadu pro kontrolu léčiv, PharmDr. Martin Beneš. Technický krok pak bude představovat registrace konopí jako léčebné látky, jež je rovněž v kompetenci výše jmenovaného úřadu.

Od konání parlamentního semináře, jehož konsensuální výstupy jsou zveřejněny na www.adiktologie.cz/seminar, uběhl již více než rok. Přesto příslušné státní orgány dosud nenašly cestu pro navržení a prosazení legislativních změn, které by léčebné využití konopí a jeho výzkum v České republice umožnily. Tento stav je alarmující zejména s ohledem na skutečnost, že Legislativní plán vlády ČR na rok 2011 ukládá Ministerstvu zdravotnictví předložit novelu zákona o návykových látkách. Podle nám dostupných informací však Ministerstvo zdravotnictví navzdory četným podnětům ze strany výzkumníků i zákonodárců – a především ze strany samotných nemocných – klade změně legislativy umožňující efektivní využití konopí pro léčebné a výzkumné účely nebývalý odpor. Současný stav lze přitom považovat za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví podle Listiny základních práv a svobod a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za pro sebe závazné. Poškozeným pacientům je odpírána léčba, jež je dostupná v celé řadě vyspělých zemí.

Tímto dopisem Vás prosíme o podporu potřebných legislativních změn, které by zpřístupnily konopí a jeho deriváty pro léčbu a výzkum, a o jejich předložení formou vládního návrhu novelizace předmětné legislativy tak, aby se závažné otázky zdraví a kvality života chronicky nemocných osob nestaly předmětem politického soupeření politických stran. Dopis petičního výboru premiérovi ČR Léčebné konopí strana 3 ze 3

Prosbu o předložení legislativních změn formou vládního návrhu vznášíme i přesto, že někteří politici a političky (za všechny jmenujme předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, paní Miroslavu Němcovou) projevují o danou problematiku významný a konstruktivní zájem. Vede nás upřímná obava, že při jakémkoli „zestraničtění“ by se problematika zpřístupnění léčebného konopí mohla stát nepřijatelnou pro zbytek politického spektra a mohlo by pak dojít k jejímu neadresnému odkládání z důvodu politických nebo artificiálně tvořených administrativních průtahů.

Prosím, přijměte naše upřímné díky za Vaši ochotu posoudit vážnost situace a důležitost nezbytných legislativních a politických kroků.

S úctou

Petiční výbor (v abecedním pořadí):

  • Bc. Hana Gabrielová, místopředsedkyně a agroporadkyně občanského sdružení Konopa
  • doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., výzkumný pracovník Lékařské fakulty Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, spoluobjevitel anandamidu („endogenního kanabinoidu“)
  • Martina Kafková, eReSka - volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou
  • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., vedoucí Laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc, děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v letech 2004-2011
  • MgA. Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény Národního divadla
  • MUDr. Pavel Kubů, expert v oboru lékařské informatiky a adiktologie a předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
  • doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • Mária Opltová, DiS., členka Společnosti Parkinson, o.s., a zakladatelka denního stacionáře Parkinson
  • MUDr. Martin Votava, Ph.D., vedoucí Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze