Petice za léčebné konopí

PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A UMOŽŇUJÍCÍ JEHO VÝZKUM

My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí chorobami, u kterých je konopí považováno za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu. Jedná se především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu, Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, maligní nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS), neuropatickou bolest, nevolnost a zvracení, astma, některé typy deprese, obsedantně-kompulzivní poruchy, tiky, migrény, ADHD, zelený zákal (snížení nitroočního tlaku), epilepsii a další [1]. Žádáme, aby čeští pacienti měli stejná práva na léčbu, jaká mají pacienti v řadě dalších vyspělých zemí, jako jsou Švýcarsko, Španělsko, Kanada, USA, Izrael, Nizozemí, Itálie nebo Německo.

Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví [2] a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné [3]. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se všemi jeho kriminálními riziky a s riziky postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní nuceni se dopouštět. Tento stav také významně narušuje možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely. Tím je snížena konkurenceschopnost České republiky v oboru, v němž historicky představuje světovou špičku.

Jsme si vědomi toho, že dlouhodobé a pravidelné užívání konopí, jež je často zneužíváno, s sebou podle současných výzkumů nese rizika rozvoje psychózy, kardiovaskulárních onemocnění, relativně mírné (psychické) závislosti a pravděpodobně též dopadu na reprodukční schopnosti, a že to platí i pro přípravky z konopí odvozené. Popsaná rizika jsou ale nižší, než je tomu u dnes standardní léčby indikovaných onemocnění. Konopí ani jeho deriváty navíc nenesou riziko smrtelných předávkování ani vysoké toxicity pro játra a další orgány – na rozdíl od dnes standardních léků, používaných pro léčbu výše uvedených chorob. Odepírat konopí a jeho deriváty pacientům pro léčbu z důvodu zákazu nelegálních drog tak lze přirovnat k vylévání vaničky i s dítětem [4], jež nemá logické opodstatnění ani analogii – řada rostlinných a chemických preparátů, jež jsou jako drogy zakázány, je pro léčbu v současnosti využívána zcela běžně – např. vysoce návykové opiáty včetně opiové tinktury [5].

My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky o navržení patřičných legislativních změn, zejména pak úpravu zákona č. 167/1998, o návykových látkách, které v souladu s Českou republikou signovanými mezinárodními úmluvami o kontrole drog [6] a umožní pěstování konopí na území České republiky pro léčebné a výzkumné účely a jeho další zpracovávání. V rámci této změny by měl být rovněž určen kontrolní orgán, který zajistí dostupnost konopí a jeho derivátů pro pacienty a pro medicínský výzkum a znemožní jejich únik na černý trh.

ODKAZY

[1] Miovský, M. (ed.), et al. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Prague, Grada Publishing. ISBN: 978-80-247-0865-2.

[2] Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na ochranu zdraví).

[3] Čl. 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech (právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví) a Evropská sociální charta (právo na využití jakýchkoli opatření, která umožní dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu).

[4] Contran, R. S., Kumar, V., Robbins, S. L. (1993): Robbins pathologic basis of disease. 5th ed. W. B. Saunders Company.

[5] Známá v některých lékopisech též jako „ laudanum“: jde o alkoholový roztok opia – rostlinné pryskyřice z máku Papaver somniferum. Obsahuje téměř všechny opiátové alkaloidy v proměnlivém poměru, podobně jako pryskyřice z psychotropního konopí obsahuje několik desítek konopných látek (kanabinoidů)v poměrech, které se rovněž mohou měnit.

[6] Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961 (vyhláška MZV č. 47/1965 Sb.), Úmluva o psychotropních látkách z r. 1971 (vyhláška MZV č. 62/198 Sb.), Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988 (sdělení MZV č. 462/1991 Sb.).